appstore googleplay
Siguenos en: Facebook Instagram

SEAE

Abonaments

Procediment per abonar-se

Altes

Documentació necessària per abonar-se al Complex Esportiu Municipal Les Franqueses:

 

  • Portar el DNI original.
  • Portar la llibreta d'estalvis o compte online, per tal de verificar el numero de compte i titular.
  • Fotocòpia de la fitxa federativa en cas de ser federat a una entitat de les Franqueses.
  • Fotocòpia del justificant de convivència en el cas de fer un abonament familiar.
  • Fotocòpia del justificant de jubilat quan correspongui.
  • Fotocòpia del carnet de familia nombrosa quan correspongui.

 

Forma de pagament

La quota d'inscripció i al primer abonament mensual es pagarà a la amb targerta o efectiu a la recepcio del complex.

Baixes

Quan es sol·licita la baixa temporal o definitiva cal lliurar el carnet d'abonat a recepció.

Baixa definitiva


La baixa s'ha de signar a la recepció del complex de manera presencial mitjançant l'imprès de sol·licitud corresponent fins el dia 20 del mes en curs. El personal d'atenció al públic us en lliurarà una còpia.
Si la baixa es tramita després del dia 20 del mes en curs, es farà el càrrec del mes següent en la data del tràmit de la baixa.

Baixa temporal

La baixa temporal s'ha de notificar mitjançant l'imprès de sol·licitud fins el dia 20 del mes en curs.
Es considera baixa temporal un període superior a quatre mesos i inferior a un any, sempre i quan estigui justificat per: malaltia, canvi de domicili, canvi lloc de  treball, o d'altres aspectes no contemplats dins de la normativa que es valoraran perdirecció.                                                                                                                                                                  

Si el temps és inferior al mínim establert, es considerarà baixa definitiva i serà necessari fer tots els tràmits d'inscripció per tal de tornar-se a donar d'alta.
La persona que està de baixa temporal pot tramitar novament l'alta omplint l'imprès corresponent que es lliurarà a recepció.

 

 

<< volver